Download de Algemene Voorwaarden als PDF

Algemene Voorwaarden mixed media art training:

 1. Begripsbepalingen:
  1. MMAT: mixedmedia-arttraining als beschreven op de website;
  2. Website: www.mixedmedia-arttraining.nl;
  3. Cursus: de door MMAT aangeboden (reeks van) les(sen) en/of workshops, als beschreven in een individuele offerte;
  4. Cursuskosten: het bedrag excl. 21% BTW zoals omschreven in een individuele offerte;
  5. Cursist: de deelnemer aan een cursus;
  6. Contractant: de wederpartij van MMAT bij de overeenkomst;
  7. Directie: Hugo Bausch
 2. Doelomschrijving:

MMAT is een handelsnaam van B Plus B.V.. MMAT stelt zich ten doel om cursussen visualisatietechnieken op maat aan te bieden (tekenvaardigheid, zowel handmatig als digitaal), zoals aangeboden in een individuele offerte. Bij de uitvoering kan MMAT zich laten bijstaan door personen die door haar bij de uitvoering worden ingeschakeld.

 1. Toepasselijkheid:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanvullende of nieuwe overeenkomsten die tussen de contractant enerzijds en MMAT anderzijds worden gesloten, als ook op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden. Wijzigingen in deze algemene voorwaarden dienen door MMAT uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.

 1. Algemeen:

De cursussen en hun duur en kosten zijn bepaald in een, volgens de wensen van de cursist(en) op maat gemaakte, individuele offerte.

 1. Inschrijfvoorwaarden:

Door ondertekening van de offerte verklaart de contractant zich akkoord met de algemene voorwaarden van MMAT.

 1. Wijzigingen persoonlijke gegevens:

Wijzigingen van persoonlijke gegevens dienen zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven aan de administratie van MMAT.

 1. Wijze van betaling:
  1. Tegelijk met de individuele offerte ontvangt de contractant per email de factuur, danwel de deelfacturen, voor het overeengekomen bedrag, vermeerderd met 21% BTW.
  2. Dit bedrag/deze bedragen dienen vóór de in de (deel)factuur vermelde deadline voldaan te worden via overboeking op bankrekening NL67INGB 0006517602 t.n.v. B Plus B.V. te Amsterdam, onder vermelding van het (deel)factuurnummer.
 2. Annulering van cursussen en restitutie van cursuskosten:
  1. Alleen schriftelijke annuleringsverzoeken (onder vermelding van cursus, naam en adres) worden in behandeling genomen.
  2. Tot maximaal 3 weken vóór aanvang van een cursus kan door de contractant worden geannuleerd. Bij annulering is €15,00 annuleringskosten verschuldigd. Dit wordt verrekend met het reeds betaald cursusgeld. Binnen 3 weken vóór aanvang van een cursus kan niet worden geannuleerd, behoudens uitzonderlijke gevallen, die ter uitsluitende beoordeling van de directie komen.
  3. Gemiste lessen: geen restitutie!
   1. Als de cursist lessen niet bijwoont of mist dan kunnen deze uitsluitend in overleg met de docent en uitsluitend voor zover dat mogelijk is in het betreffende cursusjaar worden ingehaald.
   2. Restitutie van cursusgeld vanwege het niet bijwonen of missen van lessen vindt niet plaats. Van het recht om het cursusgeld vanwege gemiste (en daardoor niet aan de cursist gegeven) lessen te verrekenen met nog ander verschuldigd (wordend) cursusgeld wordt afstand gedaan.
 1. Niet of niet tijdige betaling:
  1. Bij het niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting wordt het verschuldigde bedrag, vermeerderd met administratiekosten, met een betalingsherinnering in rekening gebracht. Als betaling hiervan na de op de betalingsherinnering vermelde termijn uitblijft, dan wordt een en ander ter incasso uit handen gegeven aan een incassobureau.
  2. Aan de contractant wordt in dat geval in rekening gebracht het verschuldigde cursusgeld verhoogd met een bedrag wegens verschuldigde rente (de wettelijke handelsrente met een opslag van 2%) en verhoogd met 15% incassokosten te berekenen over de verschuldigde cursuskosten vermeerderd met de voormelde rente. Zo mogelijk worden alle met de vordering samenhangende (buiten)gerechtelijke kosten die MMAT ter incasso moet maken, verhaald op de contractant.
  3. MMAT behoudt zich het recht voor om de volledige door de contractant verschuldigd geworden bedragen direct en in zijn geheel op te eisen.
  4. Bij niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting behoudt MMAT zich het recht voor de cursist geen verdere lessen te geven tot het moment waarop het - dan - openstaande bedrag volledig is voldaan. In die zin behoudt MMAT zich uitdrukkelijk het recht van opschorting van haar verplichtingen voor.
 2. Cursusmateriaal:
  1. Lesmateriaal in PDF-format is in de cursuskosten inbegrepen, evenals gebruik van materieel (ezels, studietafels).
  2. Tekenmateriaal (papier) kan tegen kostprijs worden afgenomen.
  3. Cursist dient voor de digitale lessen zelf zorg te dragen voor:
   1. Hardware: een volledig werkend operationeel systeem, bestaande uit:
    1. MacBook Pro + wacom tablet + drukgevoelige pen
   2. Software:
    1. Photoshop, vanaf versie CS3
   3. Uitgebreide hard- en softwarevereisten staan vermeld op de site onder de button “faq”.
 1. Auteursrecht:
  1. Op al het lesmateriaal rust het uitsluitende auteursrecht van MMAT; openbaarmaking en/of verveelvuldiging door anderen is niet toegestaan.
  2. Portretrecht:
   1. MMAT maakt beeldopnames (foto/video) van de cursist(en), de lessituaties en tijdens de lessen gemaakt visueel werk, dat door MMAT gebruikt kan worden ten behoeve van publiciteitsdoeleinden op de website en in drukwerk. Door inschrijving verklaart cursist zich akkoord met publicatie van deze opnames. Tegen publicatie kan schriftelijk bezwaar worden gemaakt. MMAT zal zich inspannen om publicatie van dit materiaal te voorkomen.
   2. Het maken van foto- en videoregistraties (hetzij met foto- of videocamera’s, hetzij met een mobiele telefoon) door cursisten van lessituaties en poses van modellen is niet toegestaan
 1. Aansprakelijkheid MMAT:
   1. MMAT is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of teniet gaan van zaken en goederen van de cursist(en) tijdens het verblijf in de leslocatie Maria Austriastraat 724, 1087 KH te Amsterdam.
   2. MMAT is niet aansprakelijk voor overige schade, letselschade daar onder begrepen, ontstaan tijdens het verblijf van de cursist(en) in de leslocatie Maria Austriastraat 724, 1087 KH te Amsterdam.
   3. Voor alle directe schade van een contractant, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet-, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, is MMAT slechts aansprakelijk tot het maximum van het factuurbedrag, tenzij er aan de zijde van MMAT sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
   4. Indien de cursus niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen van de contractant is MMAT verplicht de eventuele schade, met inachtneming van art. 14, lid b, sub i van deze algemene voorwaarden, aan de contractant te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan MMAT is toe te rekenen, noch aan de persoon van wiens hulp MMAT bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikmaakt, omdat:
    1. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de cursist en/of contractant; of
    2. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de cursus van MMAT is betrokken; of
    3. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is te wijten aan een gebeurtenis die MMAT of degene van wiens hulp bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik is gemaakt, met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet was te voorzien of te verhelpen; of
    4. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is te wijten aan overmacht. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.
 1. Wijziging overeenkomst:
  1. MMAT heeft het recht de cursus te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van MMAT aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Een gewichtige omstandigheid is voor MMAT in ieder geval aanwezig als door ziekte of door welke andere reden dan ook Hugo Bausch niet meer in staat is om de lessen te geven. Wijzigingen deelt MMAT binnen drie werkdagen aan de cursist mee. Deze termijn gaat lopen nadat MMAT van de wijziging wetenschap heeft. In geval van wijziging doet MMAT de cursist en/of contractant indien mogelijk een alternatief aanbod. Accepteert de cursist en/of contractant dat aanbod niet dan wordt het door de contractant betaalde terugbetaald en is de overeenkomst beëindigd.
 2. Klachtenregeling:
  1. Wanneer een cursist en/of contractant van mening is dat de door MMAT geleverde cursus niet voldoet aan wat is overeengekomen, of aan de verwachting die de cursist daarvan had, dan kan de contractant een schriftelijke klacht indienen bij de directie. Er kan ook een klacht worden ingediend als er voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst iets is misgegaan.
  2. Wacht niet onnodig lang met het indienen van een klacht. Zet de klacht zo volledig en duidelijk mogelijk op papier. MMAT reageert uiterlijk binnen 8 dagen en zal pogen een oplossing van het probleem aan te bieden. Indien MMAT en de contractant er samen niet uitkomen, dan kan de contractant de zaak tegen een vergoeding voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie: de Geschillencommissie Particulier Onderwijs. MMAT is gebonden aan de keuze van de contractant. Als deze besluit de zaak voor te leggen aan de Geschillencommissie, moet MMAT daarin meegaan. Ook MMAT kan een geschil voorleggen aan de Geschillencommissie. In dat geval vraagt MMAT de contractant schriftelijk of deze daarmee akkoord gaat.
  3. Hoe de procedure verloopt bij de Geschillencommissie en wat de cursist moet doen om het geschil voor te leggen, is te vinden op www.degeschillencommissie.nl. De Geschillencommissie is gevestigd in Den Haag: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, tel. 070-3105310, fax. 070-3658814.
 3. Toepasselijk recht:
  1. De overeenkomst tussen MMAT en de contractant is onderworpen aan Nederlands Recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.
  2. Deze algemene voorwaarden bevatten 15 bepalingen.